Medezeggenschapsraad

Op de Wegwijzer hebben we een Medezeggenschapsraad (MR). Wat doet een MR zoal?

De MR mag met het schoolbestuur alle onderwerpen bespreken die de school aangaat. De MR wil graag de openbaarheid bevorderen en in onderling overleg komen en bijdragen aan de besluitvorming over het schoolbeleid. Over bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van de medezeggenschap noodzakelijk is.

Als er een besluit door de MR wordt beoordeeld, wordt vooral gelet op de zorgvuldigheid hoe het schoolbestuur tot een besluit is gekomen. Daarnaast wordt gekeken welke consequenties het kan hebben voor de leerlingen, ouders en het personeel die met dit besluit te maken krijgen. Onderwerpen waar we ons als MR onder andere mee bezig houden zijn; formatie (hoeveel groepen en hoeveel leerlingen per groep), de schoolgids, overblijven etc.

De MR vertegenwoordigt zowel het personeel als de ouders van de leerlingen. Daarom bestaat de MR uit twee geledingen. De MR van de Wegwijzer bestaat uit 6 personen (3 ouders/verzorgers van leerlingen en 3 personeelsleden). De leden worden gekozen door en uit het personeel en door en uit de ouders/verzorgers. Een MR-lidmaatschap duurt 3 jaar, waarna je je nogmaals herkiesbaar kunt stellen.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Iedereen die belangstelling heeft, mag de vergadering bijwonen. De vergaderdata staan in de agenda op de jaarplanning en worden gepubliceerd op de site. De notulen worden na de vergadering op de site geplaatst, zodat u als ouders/verzorgers kunt lezen wat wij hebben besproken. Het belang van ouders, kinderen en leerkrachten gaat boven alles. Vandaar dat de MR graag wil weten wat ouders/verzorgers bezig houdt. U kunt ons daarom natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken. Mailen kan en mag uiteraard ook. Het mailadres is mr_wegwijzer@vcpon.nl .

 

Share This