Overgang PO – VO

Voor de aansluiting naar het VO geeft de basisschool een schooladvies. Hierbij wordt naar diverse zaken gekeken, zoals de cognitieve en de niet-cognitieve ontwikkeling, de capaciteiten en de verwachte ontwikkeling van de leerling.

Dit schooladvies is leidend waarbij de Centrale Eindtoets fungeert als “second opinion”. Scholen zijn vrij in het geven van een enkelvoudig of meervoudig advies. De directeur van de school is eindverantwoordelijk voor de advisering.

In het protocol VO-advies worden de stappen geschetst die genomen worden om te komen tot een goed gefundeerd schooladvies. Dit protocol kunt u desgewent opvragen bij de school.

Stappen volgens protocol VO advies

De leerkracht van groep 7 bespreekt vanaf de M7 toetsen, tijdens de 10 minuten gesprekken de LVS lijn die de leerling volgt, werkhouding/taakgerichtheid/KANVAS (Kanjertraining) en geeft op deze wijze een indicatie van de uitstroom. Dit herhaalt zich eind groep 7 waar opnieuw de indicatie wordt besproken met de ouders.

In groep 8 afname NIO en bespreking resultaat (okt-nov) met voorlopig advies
In januari-februari definitief/bindend advies
Voor 15 maart aanmeldingsformulieren invullen
In april afname CITO eindtoets, half mei uitslag. Als de uitslag van de Eindtoets hoger is dan het gegeven bindend advies kan dit in overleg met ouders en leerling aangepast worden naar boven.

Share This