Overblijfregeling

 

Het overblijven op school is een belangrijk deel van de tussenschoolse opvang. De school is er verantwoordelijk voor, dat dit goed geregeld is, zodat de kinderen die er gebruik van maken de middagpauze op een plezierige en ontspannen manier kunnen doorbrengen. De organisatie en de begeleiding van het overblijven is in handen van twee ouders (coördinatoren; mevr. V. Heinhuis en Mevr. D. Dunnink) De begeleiding tijdens het overblijven gebeurt door ouders, die dit bij toerbeurt doen. Wij maken gebruik van het programma: “OverblijvenmetEdith.nl” .  Hiermee kunnen ouders makkelijk doorgeven wanneer hun kind overblijft.

Samenstelling van de lunch

 

Geef uw kind niet meer eten mee dan het thuis ook krijgt. Kinderen die meer meekrijgen denken vaak dat ze alles op moeten eten. Met als gevolg dat ze zolang aan het eten zijn dat er bijna geen tijd is om nog te spelen. Daarnaast willen we vragen kinderen geen “arbeidsintensief” eten mee te geven (o.a. ongepelde mandarijn/sinaasappel/ei, broodbeleg apart van brood). Graag fruit meegeven in hapklare stukken en brood inclusief beleg. Een overblijfouder heeft meerdere kinderen en kan dus niet voor alle kinderen het fruit klaarmaken en ook nog broodjes beleggen. Een overblijfouder is er voor de kleine handelingen. Bakjes en bekers open maken en weer dicht doen. Verder is de overblijfouder ervoor om onenigheid tussen kinderen te sussen en indien nodig te troosten. De overblijfouder probeert om het overblijven voor iedereen leuk en gezellig te houden. Ook wordt er over de hele school geconstateerd dat er veel kinderen snoep meekrijgen tussen de middag. Wij willen u als ouders er nogmaals op wijzen dat dit eigenlijk niet kan. Vooral de repen chocolade, zoals mars etc., zorgen ervoor dat het kind daardoor niet altijd de boterham opeet en met de reep gaat spelen. Ten tweede is het voor het buurkind die niets meekrijgt niet plezierig om toe te zien hoe de buurman/-vrouw van deze lekkernij geniet. Ook geeft het vele vuile handjes en toetjes. Tevens verzoeken wij u als ouder om de kinderen geen drinken in pakjes, maar in bekers mee te geven. Dit om het schoolafval te beperken. Indien u toch pakjes drinken meegeeft, dienen de lege pakjes meegenomen te worden naar huis.

De regeling:

 

· Ouders verzorgen het overblijven voor de kinderen, ook voor de kleuters. Eén ouder per ongeveer 15 kinderen.

· Het overblijven kost € 1,– per keer/per kind en zal via incasso na afloop worden geïnd.

· Het incasseren zal 4 keer per jaar plaatsvinden. Dit zal zijn rond de herfstvakantie, Kerstvakantie, meivakantie en zomervakantie.

· Voor elk kind dat overblijft, dient een machtigingsformulier ten behoeve van Overblijven te worden ingevuld en ingeleverd.

· Aan het begin van het jaar geven de ouders via het overblijfformulier aan op welke vaste dag(en) hun kind(eren) overblijft/overblijven.

· Wie incidenteel overblijft, moet dit via de website melden.

· Bij afmelding van een kind wegens ziekte, dient men ook te vermelden dat het kind niet overblijft.

· Van het overblijfgeld worden de overblijfouders betaald. Wanneer er dan nog voldoende middelen zijn, worden er leuke spullen gekocht, bijv. binnen- en buitenspelmateriaal. In overleg met de “school” kan ook materiaal voor de hele school gekocht worden.

 

Respect voor elkaar tijdens het overblijven

 

De overblijfouders behandelen de kinderen met respect, maar verwachten ook dat er respect is voor hun taak als overblijfouder. Misschien dat u als ouder uw kind kunt uitleggen dat het voor hem/haar en voor u als ouder van belang is dat er overgebleven kan worden bij school. Om ongewenst gedrag te voorkomen is er in 2010 een belangrijke regel bijgekomen. Als regel wordt ingesteld dat een kind twee waarschuwingen krijgt. Dit zal schriftelijk gebeuren richting de overblijfcoördinatoren van school. Na twee waarschuwingen (binnen een periode van vier schoolweken), wordt u als ouders gebeld met de mededeling dat uw kind ongewenst gedrag vertoont bij het overblijven. Tevens wordt u dan gemeld dat het nu een waarschuwing betreft, maar dat uw kind bij een volgende melding voor een maand zal worden geschorst van het overblijven. Na die maand schorsing, mag het kind het opnieuw proberen. Gaat hij/zij opnieuw de fout in dan kan hij/zij voor de rest van het schooljaar niet meer overblijven. Wij vragen U om de consequenties van ongewenste gedrag met uw kind te bespreken.

Share This