Verlof aanvragen

Voor een verzoek om verlof buiten de schoolvakanties kunt u een formulier aanvragen op de school via dewegwijzer@vcpon.nl of downloaden via deze link

TOELICHTING / RICHTLIJNEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES
1. Vakantieverlof (art. 11f/13a)
Een verzoek om vakantieverlof moet u minimaal acht weken tevoren aan de directeur van de school voorleggen. Dit ook om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure.
Vakantieverlof wordt alleen verleend wanneer:
– wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan binnen een van de schoolvakanties;
– een vakantieverklaring werkgever/zelfstandige wordt overgelegd waaruit blijkt dat geenverlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Dit verlof:
– mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
– mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
– mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder (art. 11g/14)
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden tot elf schooldagen dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders/verzorgers zijn gelegen. Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
a. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. Verhuizing (ten hoogste één dag);
c. Het bijwonen van het huwelijk van familieleden (één of ten hoogste twee dagen);
d. Ernstige ziekte van familieleden (duur in overleg met de directeur);
e. Overlijden van een van de ouders van het kind (vier dagen); broer of zus (vier dagen) (over)grootouders (twee dagen); oom of tante of neef of nicht (één dag);
f. Bij jubileum, 12½-, 25 jarig, enz. (huwelijk of als werknemer). Hiervoor krijgt uw kind één dag vrij.

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:
– Familiebezoek in het buitenland.
– Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
– Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
– Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
– Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (art. 11g/14)
Een verzoek om extra verlof vanwege gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar moet minimaal vier weken tevoren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden ingediend.

Verplichtingen schooldirecteur en handhavingsbeleid
Wanneer men zonder toestemming van de directeur weggaat, is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Deze neemt, al naar gelang de situatie, passende maatregelen. Onlangs is het handhavingsbeleid luxe verzuim door het Openbaar Ministerie herzien. Dit betekent dat bij een redelijk vermoeden van schuld per direct proces-verbaal wordt opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt voorgelegd aan de Officier van Justitie. Deze kan de ouders/verzorgers een boete opleggen

Share This